Handelingsgericht werken (HGW)


 
HGW staat voor "Handelingsgericht werken" en gaat onder andere uit van de onderwijsbehoeften van de leerling: wat vraagt dit kind van het onderwijs? Wat vraagt dit kind van ons, zodat we de onderwijsdoelen kunnen behalen? Het handelen van de leerkracht staat hierbij centraal: de leerkracht doet er toe!

Binnen HGW wordt gedacht in termen van oplossingen, kansen en mogelijkheden van een kind.
Binnen het HGW-traject is er regelmatig overleg met betrokkenen (leerling, leerkracht, intern begeleider, externen en natuurlijk de ouders). Binnen het HGW-traject wordt veel belang gehecht aan het leren van elkaar (mensen van binnen en buiten de school en natuurlijk van ouders!) Door elkaars deskundigheid te gebruiken, kun je met elkaar komen tot een aanpak en begeleiding van het kind die werkt!

De zeven uitgangspunten van handelingsgericht werken:
  1. Onderwijsbehoeften staan centraal
  2. Wisselwerking en afstemming, leren van elkaar (beschermende factoren opzoeken!)
  3. De leraar doet er toe!
  4. Positieve aspecten
  5. Samenwerking met ouders, het kind, collega’s, externen
  6. Doelgericht werken & systematisch evalueren
  7. Systematisch en transparant werken

Manier van denken
Bij HGW is de insteek belangrijk om niet alleen te kijken naar de kindkenmerken ("Wat is er aan de hand met het kind?"), maar vooral ook naar de omgeving waarin het kind functioneert ("Wat vraagt dit van zijn omgeving?"). Daarom staat binnen het HGW-traject het handelen van de leerkracht centraal en krijgt de leerkracht handelingsgerichte adviezen hoe hij het beste kan omgaan met dit kind met speciale behoeften.
Dus niet denken "Wat heeft dit kind" maar juist "Wat heeft dit kind nodig?". Nodig van zijn omgeving: op school en in de thuisomgeving.

HGW is dus een oplossingsgerichte manier van denken en handelen.