Veilig schoolklimaat


Op de professor Titus Brandsma vinden we het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Kinderen moeten in een veilige omgeving kunnen spelen en leren. Het bereiken hiervan gaat echter niet vanzelf. Op schoolniveau hebben we hier afspraken over gemaakt wat we in de basis doen om een prettig pedagogisch klimaat te creëren. 

 1. Kwink; een online methode voor groep 1 t/m 8 voor sociaal emotioneel leren. Dat zijn 2- wekelijkse lessen met verschillende onderwerpen. 

 1. ZIEN; De leerkrachten vullen voor de groepen 1 t/m 8 de ‘Zien’ vragenlijsten in. Deze vragenlijsten hebben vragen die gaan over welbevinden, sociale en fysieke veiligheid op school. De leerlingen van groep 5 t/m 8 vullen deze lijsten ook in.  

 1. Groepsbesprekingen, de gegevens van ‘ZIEN’ worden dan geanalyseerd en besproken met de Intern Begeleider. Samen denken we dan na over eventuele acties. 

 1. Sometics, een online instrument waarbij de leerkracht inzicht krijgt hoe de sociale contacten lopen in haar of zijn klas. 

 1. Het plannen van kindgesprekken. Dat kan met de eigen groepsleerkracht maar ook met de intern begeleider. De uitkomsten van de ‘ZIEN’ vragenlijst worden hierbij ook vaak ingezet. 

 1. Schoolregels, deze zijn positief opgesteld 

 1. Elke groep heeft een eigen groepskaars, deze wordt gebruikt bij feesten en herdenkingen 

 1. Opening van de dag. Trefwoord waar ook waarden en normen besproken worden. Het maandthema wordt altijd beschreven in de nieuwsbrief. 

 1. Veelvuldig belonen en complimenteren 

 1. Ook investeren in informele contacten met ouders 

 2. Speciale weken  zoals afgelopen week: Week van het pesten, Week van de mediawijsheid etc. 
   
 3. Inzetten pestprotocol.
 4. Maatwerk waar nodig.


Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we alle kinderen en ouders in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan!